REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei (denumită în continuare “Campania”) este BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. („Organizatorul”), cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director.

Prin intermediul Agenției DENTSU AEGIS NETWORK ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20774/2008, având Codul Unic de înregistrare 2486616.

Pe perioada Campaniei, Împuternicitul Organizatorului DENTSU AEGIS NETWORK ROMÂNIA S.R.L., va coordona derularea Campaniei care va acționa ca Agenție și ca Împuternicit al Organizatorului, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016

Și cu sprijinul Mediapost Hit Mail (denumită în continuare “Agenția 2”), cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul www.bonduelle.ro/semnedeapreciere sau printr-o solicitare adresată Organizatorului: str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, București, România.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul www.bonduelle.ro/semnedeapreciere, cu cel puțin 24 ore, înainte ca acestea să intre în vigoare.

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizată pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Campania se desfășoară în perioada 19 octombrie 2020 - 13 decembrie 2020, ora 23:59:59, ora României.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE ÎNSCRIERE

4.1. În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetațeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar și temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

4.2. Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

Persoanele care nu respectă Secțiunea;

Angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;

Angajați ai Agențiilor sau angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus.

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 5.3.

SECȚIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. La campanie participă următoarele produse congelate din gama Bonduelle Vapeur, comercializate de către Organizator pe piața din România, denumite în continuare “Produsele Participante”:

- Monolegume 400g: Bonduelle Vapeur Mazăre boabe dulce, Bonduelle Vapeur Fasole verde tăiată, Bonduelle Vapeur fasole verde întreagă, Bonduelle Vapeur Fasole galbenă tăiată, Bonduelle Vapeur Broccoli;

- Monolegume 1000g: Bonduelle Vapeur Mazăre verde boabe dulce;

- Mixuri 400 g: Amestec de legume Royal Mix, Amestec de legume Mexican Mix, Amestec de legume Spring Mix, Amestec de legume Duet Mix;

Bonul fiscal/ factura fiscală ce atestă achiziția produselor participante în perioada de desfășurare a Campaniei trebuie păstrat întreg și nedeteriorat. Pierderea sau deteriorarea acestuia, în orice mod, va duce la invalidarea premiului în cazul unui câștig. În cazul în care pe bonul fiscal nu apare denumirea produselor participante, Participantul va trebui să facă dovada și cu ambalajele produselor participante achiziționate pe bonul respectiv.

După data încheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus își pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

Produsele participante sunt disponibile în limita stocului existent din fiecare magazin în parte. Pe perioada Campaniei, vor exista produse participante marcate cu sticker promoțional, însă acest fapt nu va condiționa participarea la Campanie. Stickerul promoțional va avea rol exclusiv de semnalizare a Campaniei.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Condiții privind înscrierea în Campanie

Pentru înscrierea validă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus;

Participantul trebuie să achiziționeze minimum 2 produse participante, din cele menționate la secțiunea 5.1 din cadrul prezentului Regulament, pe același bon fiscal, în perioada Campaniei și să poată face dovada de achiziție; achiziționarea mai multor produse pe un singur bon fiscal, multiplu de 2 produse, nu dă dreptul participantului de a înscrie acel bon fiscal de mai multe ori în Campanie.

Participantul se va înscrie în Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor Numere de bon fiscal, distincte, în oricare dintre cele două modalități de înscriere și cu respectarea condițiilor solicitate ce sunt prevăzute la Secțiunea 6.2 de mai jos;

Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei menționată la Secțiunea 3 de mai sus;

Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, personal, valabil în următoarele rețele de telefonie mobilă Orange, Vodafone, Telekom sau DIGI.

Un Participant unic poate înscrie în Campanie maximum 10 numere de bon fiscal pe toată durata de desfășurare a Campaniei. Orice alt număr de bon introdus după primele 10 nu va fi luat în considerare. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate înscrie din acest motiv.

Un Participant unic este definit de același număr de telefon indiferent de modalitatea înscrierii numărului de bon fiscal.

Același Număr de bon fiscal poate fi transmis o singură dată și numai în una dintre modalitățile prevăzute în Secțiunea 6.2.

6.1.2. Participantul va înscrie în campanie o singură dată numărul bonului fiscal indiferent de modalitatatea de înscriere prevăzută în Secțiunea 6.2. În cazul în care, la verificări ulterioare, Organizatorul constată că aceelași număr de bon este înscris de mai multe ori de către același Participant sau de Participanți diferiți, acesta va lua în considerare doar prima înscriere pentru numărul de telefon corespunzător primei înscrieri, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică raportată la ora recepției în baza de date a Organizatorului. În cazul în care Participantul poate face dovada cu bonurile fiscale aferente fiecărei înregistrări, atunci Organizatorul va considera valide toate înscrierile Participantului.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie. Organizatorul poate efectua verificări pe tot parcursul Campaniei, solicitând Participantului bonurile fiscale aferente fiecărei înregistrări.

Modalitațile de înscriere în Campanie

6.2.1. SMS - prin expedierea unui SMS la 1814 (număr cu tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și DIGI conținând numărul bonului fiscal ce atestă achiziția a minimum 2 Produse Participante secțiunea 4, în perioada de desfășurare a Campaniei.

Pentru fiecare SMS înscris, Participantul va primi un mesaj de răspuns prin SMS, după cum urmează:

(a) Pentru fiecare înscriere efectuată înainte de 19 octombrie 2020, indiferent de câte înscrieri efectuează, participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

Campania Bonduelle are loc în perioada 19.10–13.12. Cumpără 2 produse congelate Vapeur și înscrie bonul pe bonduelle.ro/semnedeapreciere/sau prin SMS la 1814.

(b) Dacă un participant a efectuat o înscriere validă în Campanie, va primi următorul mesaj:

Felicitări! Ai intrat în tragerea la sorți pentru premiile Bonduelle, pe care ți le oferim în semn de apreciere. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Succes!

(c) Dacă un participant încearcă să introducă cel de-al 11-lea număr de bon fiscal în Campanie, acesta va primi un mesaj cu următorul text:

Apreciem participarea ta în promoția Bonduelle, dar ai introdus deja numărul maxim admis de bonuri fiscale în cadrul campaniei (10 bonuri). Succes la premii!

(d) Dacă un Participant se înscrie după terminarea campaniei, acesta va primi următorul mesaj: 

Campania Bonduelle s-a încheiat în data de 13.12.2020. Îți mulțumim pentru participare și te invităm să te bucuri de produsele Bonduelle.

(e) Dacă același număr de bon fiscal este trimis de mai multe ori, în aceeași zi, de pe același număr de telefon:

Acest număr de bon fiscal a fost folosit deja în campania Bonduelle. Pentru o înscriere nouă, te rugăm să participi cu un alt bon. Îți mulțumim!

6.2.2. Online - prin completarea unui formular de înscriere disponibil la accesarea website-ului www.bonduelle.ro/semnedeapreciere.

Formularul de înscriere se află în secțiunea „ÎNSCRIE BONUL” și conține următoarele câmpuri și bife:

Numărul bonului fiscal/ factură fiscală;

Data bonului fiscal/ factură fiscală;

Magazin;

Produse achiziționate;

Bifa ‘’Confirm că am peste 18 ani, am citit, am înțeles și sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.”;

Bifa “Confirm că am citit și am înțeles Informarea privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal inclusă în Anexa 1 a Regulamentului Oficial al Campaniei”;

Bifa ‘’Confirm păstrarea bonului fiscal, în original pentru validare”.

Toate câmpurile sunt obligatorii. Nebifarea/Necompletarea câmpurilor duce la imposibilitatea înscrierii în Campanie.

Pentru ca înscrierea să fie validă, după completarea informațiilor solicitate în formular, Participantul trebuie să apese butonul „Înscrie bonul”

După finalizarea înscrierii, Participantului i se va afișa unul dintre următoarele mesaje:

Pentru fiecare înscriere efectuată înainte de 19 octombrie 2020, indiferent de câte înscrieri efectuează, participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

Campania “Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere” încă nu a început.

Cumpără minimum 2 produse din gama Vapeur congelate în perioada 19.10–13.12 și înscrie bonul pe bonduelle.ro/semnedeapreciere/sau prin SMS la 1814.

Dacă un participant a efectuat o înscriere validă în Campanie, va primi următorul mesaj:

Felicitări! Te-ai înscris cu succes în campania “Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere”.

Păstrează pentru validare bonul fiscal în original ce conține data și numărul înscrise în formular.

Dacă un participant încearcă să introducă cel de-al 11-lea număr de bon fiscal într-o zi de campanie, acesta va primi un mesaj cu următorul text:

Apreciem participarea ta în campania „Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere!”, însă ai introdus deja numărul maxim admis de bonuri fiscale în cadrul campaniei (10 bonuri). Îți dorim succes în tragerile la sorți pentru premiile Bonduelle!

(d) Dacă un Participant se înscrie după terminarea campaniei, acesta va primi următorul mesaj: 

Campania “Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere!” s-a încheiat în data de 13.12.2020. Îți mulțumim pentru participare și te invităm să te bucuri de produsele Bonduelle.

(e) Dacă același număr de bon fiscal este trimis de mai multe ori, în aceeași zi, de pe același număr de telefon:

Acest număr de bon fiscal a fost folosit deja în campania “Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere!”.

Pentru o nouă înscriere, te rugăm să participi cu un alt bon care conține minimum 2 produse Bonduelle congelate din gama Vapeur. Îți mulțumim!

SECȚIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

În cadrul Campaniei vor fi acordate următoarele categorii de premii:

7.1.1. Premii acordate prin tragere la sorți lunare:

premii

7.1.2. Marele premiu acordat prin tragere la sorți la finalul Campaniei:

marele-premiu

Valoarea totală a premiilor este 32898.99 LEI, TVA inclus. La finalul Campaniei, în funcție de cursul valutar la care se vor achiziționa unele premii, se va face un act adițional cu valoarea totală finală a premiilor.

Specificațiile premiilor:

1. Aspirator Rowenta: Aspirator robot ROWENTA Explorer Allergy Serie 60 RR7447WH, 0.36l, 3 funcții de curățare, Sistem Aqua Force, alb: specificațiile premiului se regăsesc în Anexa 2 a prezentului Regulament.

2. Card cadou IKEA: au o perioadă de valabilitate de 3 ani de la momentul emiterii; poate fi utilizat doar în magazinele IKEA, nu poate fi utilizat pentru plățile comenzilor online; nu acoperă taxa de expediție a produselor; poate fi utilizat o singură dată; în cazul în care achiziția are o valoare mai mare, câștigătorul poate achita diferența de bani.

3. Side by Side LG Door in Door GSX961NSAZ, 601, Clasa A++, Full NoFrost, InstaView, Dispenser apă, Compresor Inverter linear, H 179 cm, Argintiu: specificațiile premiului se regăsesc în Anexa 2 a prezentului Regulament.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor câștigate.

În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Campaniei, respectiv un Aspirator Rowenta sau un Card cadou IKEA sau Side by Side LG Door in Door GSX961NSAZ. Cu un singur bon fiscal nu poate câștiga mai mult de un premiu acordat în cadrul Campaniei.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorți, dupa cum urmează: Tragerea la sorți presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta câștigătorii și rezervele dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide în Campanie. Extragerea se va efectua în prezența unei comisii, denumită în continuare „Comisia”, la sediul Agenției Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, București sau la sediul SPN Veritas cu adresa în Municipiul București, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2 va desfășura tragerile la sorți lunare după cum urmează:

În perioada 17 noiembrie – 27 noiembrie 2020 se va desfășura tragerea la sorți din toate înscrierile valide din perioada 19.10.2020 – 16.11.2020. În cadrul tragerii la sorți se vor desemna:

5 câștigători aferenți premiilor constând în “Aspirator Rowenta”;

10 câștigători aferenți premiilor constând în “Card cadou IKEA”;

Câte 5 rezerve aferente fiecărui câștigător.

În perioada 14 decembrie 2020 – 23 decembrie 2020 se va desfășura tragerea la sorți din toate înscrierile valide din perioada 17.11.2020 – 13.12.2020; În cadrul tragerii la sorți se vor desemna:

5 câștigători aferenți premiilor constând în “Aspirator Rowenta”;

10 câștigători aferenți premiilor constând în “Card cadou IKEA”;

Câte 5 rezerve aferente fiecarui câștigător.

Tot în perioada 14 decembrie 2020 – 23 decembrie 2020 se va desfășura tragerea la sorți pentru premiul mare din toate înscrierile valide de pe toată durata de desfășurare a Campaniei, respectiv din perioada 19.10.2020 – 13.12.2020; În cadrul cadrul tragerii la sorți se vor desemna:

1 câștigător aferent premiului constând în “Side by Side LG Door in Door GSX961NSAZ, 601, Clasa A++, Full NoFrost, InstaView, Dispenser apa, Compresor Inverter linear, H 179 cm, Argintiu”;

5 rezerve aferente;

SECȚIUNEA 9. VALIDAREA ȘI PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORILOR. INTRAREA ÎN POSESIE A PREMIILOR

9.1. Ulterior desemnării câștigătorilor, Agenția 2 va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

9.2. Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați prin apel telefonic la numărul de telefon mobil utilizat pentru înscrierea în Campanie, în intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori în maximum 5 zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorilor; numărul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după cele 3 încercări de contactare telefonică se va trece la contactarea rezervelor.

9.3. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui.

Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie. În cadrul apelului, Participantului i se va solicita să:

a. Declare următoarele informații: nume, prenume, data nașterii, adresa de livrare, adresa de e-mail (adresa de e-mail va fi solicitată doar participanților ce optează pentru primirea link-ului prin e-mail);

b. Trimită următoarele documente: copie/poză bon fiscal și o copie/poză CI în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul încheierii convorbirii telefonice (copia CI se solicită doar pentru premiile cu o valoare mai mare de 600 lei).

Trimiterea documentelor necesare validării se realizează prin încărcarea acestora într-o pagină web, accesând link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispoziție următoarele două modalități de recepționare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera automat după finalizarea apelului, iar Participantul îl va recepționa prin modalitatea aleasă în cadrul convorbirii telefonice.

Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentele solicitate în cadrul apelului telefonic, în termenul specificat. Dacă Participantul nu încarcă documentele solicitate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea link-ului, acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea cronologică a înscrierilor.

În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care documentul/ele primit/e prezintă neregularități, Participantul va fi anunțat și rugat să reîncarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat. Unui Participant i se va da șansa de a încărca de maximum 3 ori dovada. În cazul în care acesta nu face dovada cu copia/poza bonului fiscal lizibilă, în care să se vadă produsele participante, numărul de bon fiscal înscris și data acestuia, premiul va fi invalidat și se va trece la rezerve în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare. În cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate informațiile necesare procesului de validare, după încheierea apelului acesta va primi un sms cu un link către o pagină web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare și înmânare a premiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul desemnării lui ca și potențial câștigător. Participantul va trebui să completeze datele necesare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la momentul primirii link-ului securizat. Dacă datele încărcate de Participant în pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru încărcarea documentelor necesare validarii. Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentele constând în copie/poză bon fiscal și copie/poză CI în maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Dacă datele încărcate de Participant în pagina web nu sunt corecte sau dacă Participantul nu completează formularul cu datele sale de contact în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea linkului, Participantul va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare.

Participantul va primi un sms/ e-mail de confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anunțat să reîncarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. În cazul în care Participantul nu reîncarcă documentele corecte, acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

După finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validării (valid/ invalid) în termen de maximum 10 zile lucrătoare. Câștigătorii vor fi validați doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.

Imposibilitatea Participantului de a face dovada deținerii documentelor în original, constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere celelalte rezerve, în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina www.bonduelle.ro/semnedeapreciere într-o secțiune special dedicată acestei Campanii în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării ultimului câștigător.

Premiile vor fi expediate câștigătorilor la adresele indicate de către aceștia în procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singură dată, prin curier privat, ulterior încheierii procesului de validare a câștigătorilor, dar nu mai târziu de 60 de zile lucrătoare de la data publicării câștigătorilor pe pagina www.bonduelle.ro/semnedeapreciere. În momentul primirii premiului, Câștigătorul va semna un proces verbal de predare – primire a premiului.

Curierul privat va încerca să livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicată de câștigător în procesul de validare, în cursul zilelor lucrătoare (luni-vineri), în intervalul orar 09:00-17:00.

În cazul în care premiile sunt refuzate de către câștigători sau aceștia nu au putut fi găsiți la adresa în vederea livrării, fie au refuzat semnarea procesului verbal de predare-primire, premiile rămân în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în manieră pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

SECȚIUNEA 10. ERORI COMUNICĂRI NECORESPUNZĂTOARE

Bonurile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în promoţie nu îşi asumă nicio răspundere pentru bonurile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul, prin intermediul Agenției 2, se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de înscriere în Campanie, contravaloarea produselor participante etc).

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

Pierderea bonului fiscal;

Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului;

Lipsa produselor participante din magazine;

SMS-urile sau înregistrările online ce conțin un număr de bon scris greșit față de cel de pe bonul fiscal;

SMS-urile sau înregistrările online trimise în afara Perioadei Campaniei menționate mai sus;

SMS-urile care nu sunt expediate de pe un număr de telefon din rețelele Orange, Vodafone, Telekom sau DIGI;

SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de către Participanți din motive tehnice sau independente de voința Organizatorului;

Înscrierile online care nu conțin toate câmpurile obligatorii;

Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau conținutului acestora;

Eventualele dispute legate de numărul de telefon înscris în Campanie;

Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului;

Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de Organizator;

Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;

Situațiile în care numărul de telefon de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;

Întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale operatorilor telefonici, datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;

Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere;

Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/ înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia (de ex: furnizorii de servicii de curierat);

Organizatorul nu este responsabil de starea premiului în momentul livrării premiului către câștigător. Organizatorul este responsabil doar de starea predării premiului către curier în scopul livrării către câștigător.

Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării produselor participante la Campanie. Organizatorul nu răspunde în nici un fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din înscrierea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această campanie.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie.

Eventuale greşeli de tipărire a ambalajelor, inclusiv a mesajelor de pe materialele promoționale.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚĂ MAJORĂ

Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

14.2. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

*Forţa Majoră, convenită că fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea pe care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

În înțelesul prezentului Regulament, constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

a) erori în tipărirea materialelor promoționale;

b) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei;

c) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea. Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECȚIUNEA 15. CONTESTAȚII ȘI LITIGII

15.1. Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin e-mail la adresa [email protected], până la dată de 31.01.2021, inclusiv. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată sau la adresa poștală comunicată de către acesta.

15.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere”

(“Campania”)

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director (denumită în continuare "Operatorul") prin intermediul DENTSU AEGIS NETWORK ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20774/2008, având Codul Unic de înregistrare 2486616, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “Împuternicit”), dar și prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul în Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de înregistrare RO13351917, având număr de notificare la ANSPDCP 298, în calitate de subîmputernicit al Împuternicitului (denumită în cele ce urmează “Subîmputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului, pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: email: [email protected].

Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanți:

- Număr de telefon

Pentru câștigători:

- Nume și Prenume,

- Număr de telefon,

- Adresă e-mail,

- Adresă de livrare;

- Copie/Poză CI;

- Înregistrări ale vocii.

3. Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în vederea următoarelor scopuri:

i) Organizarea și desfășurarea campaniei

ii) Desemnarea și validarea câștigătorilor

iii) Atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului

Convorbirile telefonice care conțin date personale ale participanților la Campanie vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campanie.

Temeiurile juridice ale prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul executării contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere”. În cazul în care se acordă premii cu valoare mai mare de 600 lei, copia CI se prelucrează în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Operatorului.

Înregistrarea și stocarea convorbirilor telefonice care conțin date personale ale participanților la Campanie se vor realiza în temeiul interesului legitim al Operatorului, constând în dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și înmânare a premiilor.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite Imputernicitilor Operatorului - DENTSU AEGIS NETWORK ROMÂNIA S.R.L, MEDIAPOST HIT MAIL S.A., precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligățiile impuse de legislația în vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 6 luni de la încheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mică de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la dată colectării acestora.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la dată încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care conțin date personale ale participanților la Campanie vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la dată colectării acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/ Împuterniciților obligații similare.

Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără că aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

dreptul la restricționarea prelucrării;

dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

dreptul la portabilitatea datelor;

dreptul de a depune o plângere în față Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană. Cu privire la această prelucrare, câștigătorii au dreptul de a solicita intervenția umană.

Persoanele vizate își pot exercita drepturile menționale anterior prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]

Protecția datelor cu caracter personal aparținând minorilor

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârstă de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate date aparținând persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/ un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârstă mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

9. Modificarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi

În măsura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfaşurarii Campaniei şi că au obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezenței secțiuni.

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Specificațiile premiilor:

- Side by Side LG Door in Door GSX961NSAZ, 601, Clasa A++, Full NoFrost, InstaView, Dispenser apa, Compresor Inverter linear, H 179 cm, Argintiu:

Caracteristici generale:

generale

Specificatii tehnice:

specificatii-tehnice

Frigider:

frigider

Congelator:

congelator

Dimensiuni:

dimensiuni

Aspirator robot ROWENTA Explorer Allergy Serie 60 RR7447WH, 0.36l, 3 funcții de curățare, Sistem Aqua Force, alb:

Caracteristici generale:

caracteristici-generale

Filtrare:

filtrare

Caracteristici tehnice:

caracteristici-tehnice

Perii și accesorii:

persii-accesorii

Altele:

altele

Garanție:

garanție

ACT ADITIONAL LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Castiga premii Bonduelle in semn de apreciere”

Organizatorul BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT a decis prelungirea campanie promotionale pana la data de 15.12.2020, ora 23:59:59, urmand ca toate datele si perioadele mentionate in regulamentul oficial sa fie modificate in functie de noua data a incheierii campaniei. In campanie se pot inscrie toate bonurile ce atesta achizitia de produse participante pana la data de 13.12.2020.

Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 1977 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 16.10.2020) raman neschimbate.

Bună, noi folosim cookie-uri în scopuri statistice, pentru analiza traficului de pe site, pentru analize de marketing și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorului pe site.

Mai multe informații